Zechkumpan

(weiter geleitet durch zechkumpanen)

Zẹch·kum·pan

 <Zechkumpans (Zechkumpanes), Zechkumpane> der Zechkumpan SUBST umg. abwert. Zechbruder sich jeden Abend mit seinen Zechkumpanen in der Kneipe treffen
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.