waagerechte

(weiter geleitet durch waagerechter)

waa•ge•recht

, waag•recht Adj; parallel zum Boden ≈ horizontal ↔ senkrecht: Weinflaschen sollen waagerecht gelagert werden
|| ↑ Abb. unter Eigenschaften
|| hierzu Waa•ge•rech•te, Waag•rech•te die; -n, -n
TheFreeDictionary.com Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. © 2009 Farlex, Inc. and partners.
Übersetzungen

waagerechte

orizzontale