totes

Übersetzungen
totes Gleis [Eisenbahn]switcher pocket [Am.]
totes Kapitalunemployed capital
totes Kapitaldormant capital