technologischer

Übersetzungen
technologischer Satellittechnological satellite
technologischer Wandeltechnological change
technologischer Wettbewerbtechnology race