Taxe

(weiter geleitet durch taxen)

Tạ·xe

 <Taxe, Taxen> die Taxe SUBST umg. norddt. Taxi

Tạ•xe

1 die; -, -n; nordd ≈ Taxi

Tạ•xe

2 die; -, -n; besonders (CH) ≈ Gebühr
|| -K: Kurtaxe, Fahrtaxe, Posttaxe, Spitaltaxe, Telefontaxe
Übersetzungen

Taxe

taxi

Taxe

táxi

Taxe

fiyat, narh, taksi

Tạ|xe

f <-, -n>
(= Schätzung)valuation, estimate
(= Gebühr)charge; (= Kurtaxe etc)tax; (= Gebührenordnung)scale of charges
(dial) = Taxi