stockkonservativ

(weiter geleitet durch stockkonservativem)

stọck·kon·ser·va·tiv

Adj. stọck·kon·ser·va·tiv
(umg.) überaus konservativ
Übersetzungen

stockkonservativ

uptight