Sozialprodukt

(weiter geleitet durch sozialproduktes)

So·zi·al·pro·dukt

 <Sozialprodukts (Sozialproduktes), Sozialprodukte> das Sozialprodukt SUBST wirtsch.: Bruttosozialprodukt
Übersetzungen

Sozialprodukt

aggregate output, gross national product