Polareis

(weiter geleitet durch polareise)

Po·lar·eis

 <Polareises> das Polareis SUBST kein Plur. das Eis an den Polarkappen der Erde