Metronom

(weiter geleitet durch metronomen)

Me·t·ro·nom

 <Metronoms, Metronome> das Metronom SUBST mus.: Taktmesser, Taktell ein Gerät, das durch lautes Ticken dem Musiker den Takt angibt
Übersetzungen

Metronom

metronoom

Metronom

metronome

Metronom

batteurs de mesure, métronome

Met|ro|nom

nt <-s, -e> (Mus) → metronome