meschugge

(weiter geleitet durch meschugges)

me·schụg·ge

Adj. me·schụg·ge <meschuggener, am meschuggensten>
meschugge umg. abwert. leicht verrückt Der ist meschugge, der spinnt !

me•schụg•ge

Adj; meist präd, gespr ≈ verrückt
Übersetzungen

meschugge

meshugge

meschugge

mesjoche, mesjogge

meschugge

meschuge

me|schụg|ge

adj (inf)nuts (inf), → barmy (Brit inf)
meschugge seinto be meshuga [Am.]
meschugge sein [ugs.]to be nuts [coll.]