Mangold

(weiter geleitet durch mangoldes)

Mạn·gold

 <Mangolds (Mangoldes), Mangolde> der Mangold SUBST ein Blattgemüse
Übersetzungen

Mangold

betterave, bette à cardes, blette, poirée, poirée à cardes, bette

Mangold

barbabietola, bieta da coste, bietola

Mangold

beetwortel, biet, kroot, mangelwortel, snijbiet

Mangold

السلقة

Mangold

mangold řapíkatý

Mangold

acelga

Man|gold

m <-(e)s, -e> → mangel(wurzel)