leitendes Prinzip

Thesaurus

leitendes Prinzip:

LeitlinieLeitsatz, Leitprinzip,