kurzer

Übersetzungen
kurzer Schenkelanzieheradductor brevis muscle [Musculus adductor brevis]
von kurzer Dauer seinto be short-lived [success, happiness]
Lange Rede, kurzer Sinn, ...To cut a long story short, ...