Korinthenkacker

(weiter geleitet durch korinthenkackers)
Verwandte Suchanfragen zu korinthenkackers: Rosinen, Zitronat

Ko·rịn·then·ka·cker

, Ko·rịn·then·ka·cke·rin <Korinthenkackers, Korinthenkacker> der Korinthenkacker SUBST umg. abwert. pedantischer Mensch

Ko•rịn•then•ka•cker

der; -s, -; vulg ≈ Pedant
Übersetzungen

Korinthenkacker

nitpicker

Ko|rịn|then|ka|cker

m <-s, ->, Ko|rịn|then|ka|cke|rin
f <-, -nen> (inf)fusspot (Brit inf), → fussbudget (US inf)