koaxial

(weiter geleitet durch koaxialen)
Übersetzungen

koaxial

coaxial

ko|axi|al

adj (Tech) → coaxial