Kaffer

(weiter geleitet durch kaffern)

Kạf·fer

 <Kaffers, Kaffer> der Kaffer SUBST
1. Angehöriger des Bantustammes der Kaffer in der Republik Südafrika
2. umg. (als Schimpfwort) ungebildeter Mann
Übersetzungen

Kaffer

kaffer

Kạf|fer

1
m <-s, -> (pej inf: = dummer Kerl) → thickhead (inf), → duffer (inf)

Kạf|fer

2
m <-n, -n>, Kạf|fe|rin
f <-, -nen> → kaffir; (pej inf)nigger (pej)