Jiu-Jitsu

(weiter geleitet durch jiu-jitsus)
Übersetzungen

Jiu-Jit|su

nt <-s>, no plj(i)u-jitsu