Goal

(weiter geleitet durch goals)

Goal

 [ˈgoːl] <Goals, Goals> das Goal SUBST österr. schweiz. Tor

Goal

[goːl] das; -s, -s; (A) (CH) Sport Tor (besonders beim Fußball)
Übersetzungen

Goal

meta

Goal

الهدف

Goal

目标

Goal

目標

Goal

המטרה

Goal

目標

Goal

เป้าหมาย

Goal

nt <-s, -s> (Aus, Sw: Sport) → goal
Goal II - Der Traum ist Real!Goal II - Living the Dream! [Jaume Collet-Serra]
Goal [österr.] [schweiz.]goal