glomeruläre

Übersetzungen
glomeruläre Basalmembran <GBM>glomerular basement membrane <GBM>
glomeruläre Filtrationsrate <GFR>glomerular filtration rate <GFR>
glomeruläre Filtration <GF>glomerular filtration <GF>