gekröpfter

Übersetzungen
gekröpfter Ringschlüsselcrank ring spanner [Br.] [coll.]
gekröpfter Ringschlüsseloffset box end wrench [Am.]
gekröpfter Ringschlüsseloffset ring wrench [Br.]