Fritteuse

(weiter geleitet durch friteusen)

Frit·teu·se

 [friˈtøːzə] <Fritteuse, Fritteusen> die Fritteuse SUBST koch.: Gerät zum Frittieren
Übersetzungen

Fritteuse

deep fryer

Fritteuse

friteuse

Fritteuse

friteuse, frituurpan

Frit|teu|se

?
f <-, -n> → chip pan (Brit), → deep-fat fryer