fiktive

Verwandte Suchanfragen zu fiktive: fiktiven
Übersetzungen
[fiktive Körperschaft]ACME (Acme) [Backronym for 'A Company that Manufactures Everything']
fiktive Kreditorenfictitious liabilities
fiktive Geschichtefictional story