feurige

Übersetzungen

feurige

focoso
Der feurige Engel [Sergei Prokofjew]The Fiery Angel [Sergei Prokofiev]
feurige Augenflashing eyes
feurige Augenburning eyes