fesch

fẹsch

Adj. fẹsch [fɛʃ/feːʃ]
fesch süddt. österr. gut aussehend ein fescher Kerl, einen feschen Hut tragen, fesch aussehen

fẹsch

Adj; südd (A) gespr ≈ hübsch, schick <ein Kleid; fesch aussehen>
Übersetzungen

fesch

csinos

fẹsch

adj (S Ger, Aus: inf) (= modisch)smart; (= hübsch)attractive; das ist feschthat’s great (inf); sei fesch! (Aus) (= sei brav)be good; (= sei kein Frosch)be a sport (inf)
fesch [ugs.] [österr.] [südd.]snappy [coll.]
fesch [ugs.] [österr.] [südd.]pretty