en

ENElektronisches Notizbuch
ENErlanger Nachrichten
ENEuropäische Norm
ENEuropäische Normen
ENEuropäischen Norm
ENEuropäischen Normen
ENEuropäischer Norm
ENEuropa-Normen
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
Übersetzungen
einen Bauern en passant schlagen [Schach]to capture a pawn en passant [chess]
en grosin great quantities
en facein full face