empirische

Übersetzungen

empirische

empirically
empirische Sozialforschungempirical social research
empirische Erkenntnisseempirical findings
empirische Analyseempirical analysis