dumpfig

dụmp•fig

Adj ≈ dumpf (2) <etwas riecht, schmeckt dumpfig>
Übersetzungen

dumpfig

moisi

dumpfig

duf, muf, vuns, vunzig

dumpfig

bolorento

dụmp|fig

adj (= feucht)dank, damp; (= muffig)musty; (= moderig)mouldy (Brit), → moldy (US)