dahinab

da•hi•nạb

, betont da•hi•nab Adv; dort hinab: Zum Strand geht es dahinab