Bummelant

(weiter geleitet durch bummelanten)

Bum·me·lạnt

, Bum·me·lạn·tin <Bummelanten, Bummelanten> der Bummelant SUBST abwert. langsamer und träger Mensch
Thesaurus

Bummelant (umgangssprachlich):

Bummler (umgangssprachlich)Nachzügler,
Übersetzungen

Bummelant

glandeur

Bum|me|lạnt

m <-en, -en>, Bum|me|lạn|tin
f <-, -nen> (inf)
(= Trödler)slowcoach (Brit inf), → slowpoke (US inf), → dawdler
(= Faulenzer)loafer (inf), → idler