Bombardement

(weiter geleitet durch bombardemente)

Bom·bar·de·ment

 [bɔmbardəˈma͂ː, bɔmbardˈma͂ː] <Bombardements, Bombardements> das Bombardement SUBST milit.: das Bombardieren

Bom•bar•de•ment

[bɔmbardə'mãː] das; -s, -s; das Bombardieren (1) z. B. einer Stadt

Bombardement

(bɔmbardəˈmãː)
substantiv sächlich
Bombardements , Bombardements

Bombardierung

(bɔmbarˈdiːrʊŋ)
substantiv weiblich
Bombardierung , Bombardierungen
Thesaurus

Bombardement:

BombardierungBombenabwurf,
Übersetzungen

Bombardement

bombardıman

Bombardement

bombardment

Bombardement

bombardeo

Bombardement

bombardowanie

Bombardement

Бомбардиране

Bombardement

Bombardování

Bom|bar|de|ment

nt <-s, -s> → bombardment; (mit Bomben) → bombing; ein Bombardement von (fig)a deluge or shower of