beschränkter

Übersetzungen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)limited liability company (LLC)
mit beschränkter Haftung (mbH)with limited liability
Gesellschaft mit beschränkter Haftung <GmbH>Incorporated <Inc.>