bakterielle

Übersetzungen

bakterielle

bacterially
nicht bakterielle thrombotische Endokarditis <NBTE>non-bacterial thrombotic endocarditis <NBTE>
subakute bakterielle Endokarditis <SBE>subacute bacterial endocarditis <SBE>
chronische bakterielle Prostatitis <CBP>chronic bacterial prostatitis <CBP>