Akonto

(weiter geleitet durch akontos)

Akọn·to

 <Akontos> das Akonto SUBST österr. Anzahlung ein Akonto leisten