ais

(weiter geleitet durch ais-Moll)

Ais

 das Ais SUBST kein Plur. mus.: um einen halben Ton erhöhtes a auf der Tonleiter

ais

, Ais ['aːɪs] das; -, -; Mus; der Halbton über dem a
|| K-: ais-Moll
Übersetzungen

ais

AIS

ais

AIS

ais

AIS

ais

AIS

ais

AIS

ais

AIS

ais

AIS

ais

, Ais
nt <-, -> → A sharp