Zisterzienser

Übersetzungen

Zisterzienser

Cistercienserordenen

Zisterzienser

Cistercians

Zisterzienser

Orden del Císter

Zisterzienser

Ordre de Cîteaux

Zisterzienser

Ordine dei Cistercensi

Zisterzienser

シトー会

Zisterzienser

Cisterciënzers

Zisterzienser

Cistercienserordenen

Zisterzienser

Cystersi

Zisterzienser

Ordem de Cister

Zisterzienser

Cisterciensorden

Zis|ter|zi|en|ser

m <-s, ->, Zis|ter|zi|ẹn|se|rin
f <-, -nen> → Cistercian; (Mönch auch) → Cistercian monk; (Nonne auch) → Cistercian nun