Würfel-

Übersetzungen

Wụ̈r|fel-

:
Wü#r|fel|be|cher
mshaker
Wü#r|fel|brett
ntdice board
Wü#r|fel|form
fcube shape; Würfel- habento be cube-shaped
wü#r|fel|för|mig
adjcube-shaped, cubic (esp Math)

Wụ̈r|fel-

:
Wü#r|fel|spiel
nt (= Partie)game of dice; (= Spielart)dice; beim Würfel-at dice
Wü#r|fel|spie|ler(in)
m(f)dice player
Wü#r|fel|zu|cker
mcube sugar