Votiv-

Übersetzungen

Vo|tiv-

:
Vo|tiv|bild
Vo|tiv|ka|pel|le
Vo|tiv|ta|fel