Vollstreckungs-

Übersetzungen

Voll|strẹ|ckungs-

:
Voll|stre#|ckungs|be|am|te(r)
m decl as adj, Voll|strẹ|ckungs|be|am|tin
fenforcement officer; Widerstand gegen Vollstreckungs-obstructing an officer in the performance of his duties
Voll|stre#|ckungs|be|fehl
Voll|stre#|ckungs|ge|richt
ntcourt of execution or enforcement; (bei Konkursverfahren) → bankruptcy court