Verfahrens-

Übersetzungen

Ver|fah|rens-

:
Ver|fah|rens|be|schleu|ni|gung
fspeeding up the procedure; (Jur) → speeding up the proceedings; zur Verfahrens-to speed up the procedure; (Jur) → to speed up the proceedings
Ver|fah|rens|dau|er
flength of the procedure; (Jur) → length of the proceedings
Ver|fah|rens|feh|ler
m (Jur) → procedural error
Ver|fah|rens|kos|ten
pl (Jur) → procedural costs pl
ver|fah|rens|recht|lich
adj (form)procedural
Ver|fah|rens|tech|nik
Ver|fah|rens|wei|se