VGN

VGNVerkehrsverbund Großraum Nürnberg
VGNVerkehrsverbundes Großraum Nürnberg
VGNVerkehrsverbunds Großraum Nürnberg
VGNVerkersverbundes Großraum Nürnberg
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved