VGH

VGHVerkehrsbetriebe Grafschaft Hoya
VGHVerkehrsbetrieben Grafschaft Hoya
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved