VDM

VDMVerband Deutscher Makler
VDMVerband Druck Medien
VDMVerbandes Deutscher Makler
VDMVerbi Divini Minister
VDMVereinigte Deutsche Metallwerke
VDMVerlag Dr Müller
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved