V

V

, v das V v SUBST der zweiundzwanzigste Buchstabe des Alphabets ein großes V, ein kleines v

V

, v [fa ̮u] das; -, -/gespr -s; der zweiundzwanzigste Buchstabe des Alphabets <ein großes V; ein kleines v>
|| hierzu v-för•mig, V-för•mig ['fa ̮u-] Adj

v


V

(fau)
substantiv sächlich
v(s) , v(s)
22. Buchstabe des Alphabets V wie Vogel Shcreibt man das mit kleinem v oder mit großem V? Schreibt man das mit kleinem v oder mit großem V?
Thesaurus

V (Symbol):

Vanadium
Übersetzungen

V

v

V

V

V

v

V

v

V

V

V

V

V

V

V

, v
nt <-, -> → V, v

V

abbr von Volt, Volumen