Trapezoid

Übersetzungen

Tra|pe|zo|id

nt <-(e)s, -e> → trapezoid