Tohuwabohu

To·hu·wa·bo·hu

 <Tohuwabohu (Tohuwabohus), Tohuwabohus> das Tohuwabohu SUBST umg. wildes Durcheinander In dem Zimmer herrscht vielleicht ein Tohuwabohu!

To•hu•wa•bo•hu

das; -(s), -s; gespr ≈ Durcheinander, Chaos
Übersetzungen

Tohuwabohu

tohobohu, tohu-bohu

Tohuwabohu

tohuvabohuo

Tohuwabohu

tohu-bohu

To|hu|wa|bo|hu

nt <-(s), -s> → chaos no pl; das war ein Tohuwabohuit was utter or complete chaos