Technischer

Übersetzungen
Technischer Offizier [Luftwaffe]Technical Officer [a position rather than rank]
Technischer Überwachungsverein <TÜV>Association for Technical Inspection
Automatisierung technischer Prozesseautomation of technical processes