Stipendiat

(weiter geleitet durch Stipendiatin)

Sti·pen·di·at

, Sti·pen·di·a·tin <Stipendiaten, Stipendiaten> der Stipendiat SUBST jmd., der ein Stipendium erhält

Sti•pen•di•at

[ʃtipɛn'djaːt] der; -en, -en; jemand, der ein Stipendium bekommt
|| NB: der Stipendiat; den, dem, des Stipendiaten
|| hierzu Sti•pen•di•a•tin die; -, -nen
Übersetzungen

Sti|pen|di|at

m <-en, -en>, Sti|pen|di|a|tin