Steuerungs-

Verwandte Suchanfragen zu Steuerungs-: Regelungstechnik
Übersetzungen

Steu|e|rungs-

:
Steu|e|rungs|fä|hig|keit
f (Psych) → ability to control oneself
Steu|e|rungs|tas|te
f (Comput) → control key
Steu|e|rungs|zei|chen
nt (Comput) → control character