Sinn ergeben

Thesaurus

Sinn ergeben:

Sinn habensinnvoll sein, Sinn machen (umgangssprachlich),