Rahne

Rah·ne

 <Rahne, Rahnen> die Rahne SUBST süddt. österr. rote Rübe Rande